Regulamin


Regulamin

Regulamin Częstochowskiej Karty Mieszkańca.pdf

Regulamin szczegółowy dla użytkowników Karty Miejskiej MPK.pdf


Regulamin Samorządowego Programu Lojalnościowego „Częstochowskiej Karty Mieszkańca”

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu oraz warunki uczestnictwa w Samorządowym Programie Lojalnościowym „ Częstochowskiej Karty Mieszkańca”. Regulamin zawiera warunki uczestnictwa w Programie, które Uczestnik oraz Partner akceptują z chwilą przystąpienia do Programu.

1 Postanowienia Ogólne

Użyte w niniejszym regulaminie określenia, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, mają następujące znaczenie:

System informatyczny– oznacza system informatyczny przygotowany przez Grupę Lew, działający na Terminalach, umożliwiający prowadzenie Programu w tym elektroniczne rozliczanie Punktów w ramach Programu prowadzonego w Punktach Sprzedaży Partnera i organizowanego przez Grupę Lew S.A.

Grupa Lew S.A. – spółka pod firmą Grupa „LEW” Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie (42-215), ul. Brzeźnicka 46B, o kapitale zakładowym 1.431.000,00 złotych, w całości wniesionym, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000425958, NIP 9491761930, REGON 151585360.

Karta– karta przeznaczona do identyfikacji uczestnika i rejestrowania transakcji Uczestnika w Punkcie Sprzedaży Partnera, wydawana przez Organizatora Uczestnikowi Programu na wniosek Uczestnika. (załącznik nr 1).

Organizator – Grupa Lew S.A., będąca organizatorem Programu w związku z realizacją Umowy z dnia 5 września 2016r. o świadczenie usługi programu, wdrożenia i obsługi dystrybucji Samorządowego Programu Lojalnościowego „System Częstochowskiej Karty Miejskiej” zawartej przez Grupę Lew S.A. z Gminą Miastem Częstochowa.

Partner – przedsiębiorca (osoba fizyczna lub prawna), prowadzący działalność gospodarczą na terenie gminy Częstochowa, przeciwko któremu nie toczy się postępowanie karne lub karno-skarbowe lub nie posiadająca osobowości prawnej jednostka organizacyjna z terenu gminy Częstochowa, który podpisał z Grupą Lew S.A. umowę o współpracy.

Program– oznacza program lojalnościowy organizowany przez Grupę Lew S.A. na zlecenie Gminy Miasto Częstochowa pod nazwą Samorządowy Program Lojalnościowy „ Częstochowskiej Karty Mieszkańca”.

Punkt Sprzedaży – oznacza miejsce, gdzie dokonywana jest sprzedaż Uczestnikom produktów lub świadczenie usług z oferty Partnera.

Punkty – oznaczają naliczone na Konto Uczestnika jednostki (punkty) za wydaną kwotę, w ramach zakupów produktów lub usług dokonywanych przez Uczestnika w Punkcie Sprzedaży Partnera.

Rabat – rabat przysługujący Uczestnikowi Programu po zebraniu określonej ilości Punktów, stanowiący obniżenie ceny danego produktu lub usługi z oferty Partnera o określoną wartość, udzielany Uczestnikowi w Punkcie Sprzedaży przez Partnera.

Regulamin Programu – oznacza niniejszy regulamin.

Stan konta – oznacza aktualną liczbę Punktów naliczonych Uczestnikowi na danym Koncie Uczestnika.

Terminal – oznacza samodzielne urządzenie elektroniczne z własną transmisją danych poprzez moduł GPRS lub ethernet umożliwiające uruchomienie Aplikacji Programu Lojalnościowego.

Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która przystąpiła do Programu i otrzymała Kartę.

Uczestnik uczestniczy w Programie osobiście, a jego członkostwo nie podlega przeniesieniu na inną osobę. Prawa związane z Programem nie mogą być sprzedawane, przenoszone, ani zbywane w inny sposób, nie mogą być przedmiotem żadnych innych czynności, z wyjątkiem określonych w niniejszym Regulaminie.

Prawo do korzystania z promocji oferowanych przez Partnerów Programu przysługuje wyłącznie Uczestnikowi.

Program realizowany jest bezterminowo.

Wydana zgodnie z niniejszym Regulaminem Karta upoważnia Uczestnika do korzystania ze zniżek, rabatów, ulg, przywilejów przysługujących Uczestnikom Programu oraz uprawnień przewidzianych w projektach „Częstochowa Seniorom”, (przeznaczonym dla osób w wieku 60+, zamieszkałych na terenie miasta Częstochowy), i „Częstochowa dla Rodziny+”, (przeznaczonym dla rodzin wielodzietnych, tj rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci, zamieszkałych na terenie miasta Częstochowy), realizowanych przez Prezydenta Miasta Częstochowy, o ile spełnione są warunki uczestnictwa w tych projektach oraz zgłoszono chęć uczestnictwa w nich zgodnie z zasadami o których mowa na stronie www.karty.czestochowa.pl[1].

Wprowadzenie Programu “Częstochowskiej Karty Mieszkańca” nie wpływa na możliwość korzystania z kart wydanych dotychczasowo do innych programów organizowanych dla mieszkańców miasta Częstochowa. Dotychczasowe karty nadal zachowują swoją ważność, natomiast nowe będą mogły być wydawane w postaci Karty „Częstochowskiej Karty Mieszkańca”, która będzie w sposób elektroniczny potwierdzała przysługujące uprawnienia do określonych ulg.

Organizator zobowiązany jest do prowadzenia strony internetowej pod adresem karta.czestochowa.pl na której zamieszczać będzie co najmniej:

aktualny Regulamin wraz z załącznikami,

aktualną listę Partnerów Programu,

informację o stanie konta Uczestnika (dostępną po zalogowaniu oraz zabezpieczoną protokołem https).Zalogowanie się jest możliwe dzięki podaniu na stronie karta.czestochowa.pl numeru karty i kodu z karty, który wymusza nadanie nowego hasła dla użytkownika.

Gmina opublikuje adres strony Programu na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy.

W przypadku zmiany adresu strony o której mowa w ust. 7, aktualny adres Organizator ma obowiązek przekazać Gminie bez zbędnej zwłoki, w celu dokonania aktualizacji na stronie Urzędu Miasta Częstochowy.

W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Warunki przystąpienia do Programu

Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne i dobrowolne.

Uczestnik/Partner może przystąpić do udziału w Programie w dowolnym momencie jego trwania oraz może w dowolnym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Programie.

Warunkiem przystąpienia przez Uczestnika do Programu jest złożenie Wniosku (Załącznik nr1) oraz Oświadczenia (Załącznik nr 3) w Urzędzie Miasta Częstochowa oraz okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość, wiek i prawo do określonych zniżek dla osoby zainteresowanej przystąpieniem do Programu, a następnie odebranie Karty.

Przyjmując Kartę, Uczestnik akceptuje tym samym postanowienia Regulaminu i wyraża zgodę na uczestnictwo w Programie.

Uczestnik może być posiadaczem tylko jednej karty w tym samym czasie. Zagubienie jej, powoduje konieczność wnioskowanie o duplikat. Uczestnik nie może być właścicielem kilku kart jednocześnie. W przypadku naruszenia tego postanowienia Organizator decyduje o dezaktywacji nadprogramowej karty, a punkty na tej karcie zostają anulowane.

Administratorem danych osobowych Uczestników Programu wskazanych we Wniosku (Załącznik nr 1) jest Urząd Miasta Częstochowa. Administrator powierza Organizatorowi przetwarzanie danych osobowych Uczestników wyłącznie w celu realizacji Programu. Administrator przekaże dane Uczestników Organizatorowi w formie elektronicznej (plik excel). Oryginały wniosków Uczestników o przystąpienie do Programu będą archiwizowane w siedzibie Urzędu Miasta Częstochowa.

Warunkiem przystąpienia przez Partnera do Programu jest zawarcie przez Partnera z Grupą Lew S.A. pisemnej umowy o współpracy w zakresie realizacji Programu.

Partner poprzez podpisanie umowy o współpracy z Grupą LEW S.A. zobowiązuje się do nagradzania Punktami uczestników Programu za dokonane zakupy oraz do przestrzegania Regulaminu. Szczegółowe zasady współpracy określone będą w treści umowy o współpracy. Każdy Partner Programu otrzyma w dzierżawę Terminal z zainstalowanym Systemem Informatycznym. Partnerzy zobowiązani są do zamieszczenia w swoich siedzibach w widocznych miejscach informacji o realizacji Programu.

Organizator prowadzi Wykaz Partnerów, który jest publikowany na stronie internetowej Programu. Przystępując do Programu Partnerzy wyrażają zgodę na zamieszczanie danych dotyczących ich działalności na stronie internetowej Programu.

 

3. Utrata statusu Uczestnika/Partnera Programu

Organizator może wykluczyć Uczestnika z Programu ze skutkiem natychmiastowym jeżeli Uczestnik:

a)    nie przestrzega niniejszego Regulaminu,

b)    udostępnił Kartę osobie nieuprawnionej.

c) posługuje się więcej niż jedną kartą w tym samym czasie.

W przypadku wykluczenia Uczestnika z Programu, Uczestnik traci zebrane w trakcie trwania Programu punkty.

Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie w każdym czasie, poprzez złożenie Organizatorowi stosownego oświadczenia na piśmie (załącznik nr 4). Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o rezygnacji z udziału w Programie, Organizator zamyka Konto Uczestnika. Po złożeniu oświadczenia o rezygnacji z udziału w Programie, Punkty Uczestnika zostają wykasowane. W przypadku ponownego przystąpienia Uczestnika do Programu, Punkty będą naliczane Uczestnikowi od początku.

Organizator może wykluczyć Partnera z Programu ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Partner nie przestrzega niniejszego Regulaminu lub zapisów umowy, o której mowa w § 2 ust. 6 Regulaminu.

Partner zobowiązany jest poinformować niezwłocznie Organizatora o rezygnacji z prowadzenia działalności na terenie Gminy Miasto Częstochowa w formie pisemnej, nie później niż w ciągu 3 dni po zakończeniu swojej działalności.

Partner może zrezygnować z uczestnictwa w Programie na zasadach określonych w umowie o współpracy z Partnerem.

Organizator po wygaśnięciu partnerstwa, wykreśla podmiot z Wykazu Partnerów i publikuje stosowną informację do wiadomości Uczestników Programu na stronie internetowej Programu.

 

4. Karta Uczestnika

Właścicielem Kart jest Grupa Lew S.A.

Karta po rejestracji dokonanej przez Uczestnika za pośrednictwem Wniosku (Załącznik 1) służy identyfikacji Uczestnika w Programie oraz rejestracji Punktów uzyskiwanych przez Uczestnika. Każda Karta posiada numer przypisany konkretnemu Uczestnikowi Programu. Jednymi danymi, jakie można odczytać z Karty są numer karty oraz liczba zgromadzonych przez Uczestnika punktów. Na Karcie nie są zapisywane dane osobowe Uczestnika. Partner nie posiada dostępu do gromadzonych w związku z realizacją Programu danych osobowych Uczestników.

Karta może być używana tylko przez Uczestnika.

Karta jest ważna bezterminowo. Termin ważności Karty może być zmieniony przez Organizatora. O zmianie terminu ważności Uczestnicy zostaną powiadomieni przez Organizatora.

Wydana Uczestnikowi Karta nie jest zbywalna.

Karta wydawana jest Uczestnikowi bez pobierania z tego tytułu opłaty. Domniemywa się, że osoba okazująca Kartę jest Uczestnikiem Programu.

Grupa Lew S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane zgubieniem, kradzieżą, uszkodzeniem Karty lub przekazaniem jej innej osobie.

W przypadku utraty Karty, Uczestnik zobowiązany jest pisemnie poinformować Organizatora o wyrażeniu woli dalszego uczestnictwa w Programie oraz przedłożyć Organizatorowi wniosek o wydanie duplikatu Karty, stanowiący Załącznik nr 2. Duplikat Karty może być wydany Uczestnikowi za odpłatnością 10 zł, dokonaną w formie przedpłaty na konto Organizatora. W celu otrzymania duplikatu należy okazać potwierdzenia przelewu właściwej kwoty wraz z wnioskiem o wydanie duplikatu. Płatności należy dokonać na konto Organizatora prowadzone w banku Pekao S.A., nr konta 17124012131111001011240364 Tytułem „Duplikat Karty, z podaniem Imienia i Nazwiska Użytkownika.

5. Gromadzenie Punktów

W ramach Programu Partner przyznaje na rzecz Uczestnika Punkty za dokonywanie zakupów lub korzystanie z usług w Punkcie Sprzedaży Partnera. Punkty są gromadzone na Koncie Uczestnika i mogą podlegać wymianie na Rabat.

Punkty zostaną każdorazowo naliczone na Konto Uczestnika za dokonanie przez Uczestnika zakupów w Punktach Sprzedaży Partnera. Dla Uczestnika punkty zgromadzone na koncie posiadają przelicznik 1pkt = 10gr, a punkty naliczane są za każde pełne wydane 10zł w punkcie Partnera. Informację o wartości przelicznika punktów podaje Partner w Punkcie Sprzedaży i mogą się różnić w zależności od punktu sprzedaży Partnera. Punkty nie są przyznawane za zakup wyrobów alkoholowych lub tytoniowych.

Warunkiem naliczenia na rzecz danego Uczestnika Punktów jest wręczenie przez Uczestnika Karty osobie obsługującej Program w Punkcie Sprzedaży przed zainicjowaniem transakcji. Niespełnienie tego wymogu powoduje nienaliczenie Punktów.

Punkty są przyznawane jedynie po dokonaniu pełnej zapłaty za towary lub usługi zakupione przez Uczestnika w Punkcie Sprzedaży.

Uczestnik jest uprawniony do otrzymania informacji o stanie swojego Konta Uczestnika. Informację taką Uczestnik może uzyskać od Partnera po okazaniu Karty w Punkcie Sprzedaży Partnera lub na stronie Programu pod adresem karta.czestochowa.pl w punkcie „zaloguj”. Uczestnik poprzez podanie numeru i kodu z karty, będzie mógł ustanowić dla siebie unikatowe hasło dostępu.

Punkty przyznane w wyniku błędu Systemu informatycznego lub pomyłki pracowników Partnera zostaną anulowane.

Z chwilą złożenia przez Uczestnika oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w Programie wszystkie Punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika zostaną anulowane.

 

6. Wymiana Punktów na Rabat

Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania Rabatu do wykorzystania podczas zakupu towarów lub usług w placówkach Partnerów według poniższych zasad:

Wysokość udzielonego Rabatu / Liczba Punktów, jakie musi zgromadzić Uczestnik w celu uzyskania Rabatu:
10zł / 100 Punktów
25zł / 250 Punktów
50zł / 500 Punktów

Punkty nie mogą być wykorzystywane do zakupu wyrobów alkoholowych lub tytoniowych.

Realizacja uprawnień wynikających ze zgromadzonych Punktów możliwa jest jedynie z wykorzystaniem Karty i przy użyciu Terminala znajdującego się w Punkcie Sprzedaży Partnera Programu.

Z chwilą udzielenia Uczestnikowi Rabatu, liczba Punktów odpowiadająca udzielonemu Rabatowi zostanie automatycznie odjęta ze stanu Konta Uczestnika.

Rabat nie podlegają wypłacie w gotówce.

Maksymalna wysokość jednorazowego realizowanego przez Uczestnika rabatu nie może przekroczyć kwoty 750zł brutto.

Uzyskany Rabat nie podlega opodatkowaniu, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Partner rozpatruje reklamacje Uczestników związane z przyznawanymi Rabatami.

Punkty tracą ważność (wygasają) po upływie 24 miesięcy od ich przyznania Uczestnikowi Programu, jeśli nie zostały w tym czasie wymienione na Rabat zgodnie z zasadami Programu.

7. Reklamacje

Reklamacje dotyczące udziału w Programie będą przyjmowane przez Organizatora. Reklamacje przyjmowane będą – w formie pisemnej (listownie –listem poleconym) na adres siedziby Organizatora oraz na adres e-mail bok@mpay.com.pl lub ustnie za pośrednictwem call-center Tel: 34 390 55 55; . Za datę rozpoczęcia postępowania reklamacyjnego przyjmuje się datę wpływu reklamacji do siedziby Organizatora. Reklamacje należy składać niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia, nie później niż 14 dni po jego wystąpieniu.

Wszelkie reklamacje dotyczące ilości Punktów rozpatrywane będą po przedstawieniu przez Uczestnika dowodów zakupu tj. paragonów lub faktur, potwierdzających dokonanie transakcji u Partnera.

Organizator ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji.

W przypadku nieprawidłowego/niepełnego wypełnienia formularza reklamacji stanowiącego Załącznik nr 5, Organizator może zażądać jego poprawienia lub uzupełnienia.

Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.

Polityka reklamacyjna oraz proces reklamacji, zostaną dokładnie opisane na stronie WWW. Programu.

 

8. Zakończenie Programu

Program realizowany jest na terenie Częstochowy i obowiązuje przez czas nieokreślony aż do jego odwołania. Program rozpoczyna się w dniu ogłoszenia o jego rozpoczęciu na stronie internetowej Programu.

Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia/zawieszenia Programu w każdym czasie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji na stronie internetowej Programu. Punkty zebrane przez Uczestników w trakcie trwania Programu, a nie wymienione na Nagrody przed zakończeniem Programu tracą ważność.

 

9. Postanowienia końcowe

Organizator jest uprawniony do wprowadzania, w porozumieniu z Gminą Miasto Częstochowa, zmian w treści niniejszego Regulaminu Programu po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o zmianie na stronie internetowej Programu, na tablicy ogłoszeń Organizatora oraz w Punktach Sprzedaży Partnerów. Wprowadzone zmiany nie mogą pozbawiać ani ograniczać praw nabytych uprzednio przez Uczestników Programu. W przypadku nie zaakceptowania treści zmiany Regulaminu, Uczestnik uprawniony jest do rezygnacji z uczestnictwa w Programie.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie, nieczytelnie lub nieprawidłowo wypełnione przez Uczestnika dokumenty, niezbędne do dokonania rejestracji w Programie.

 

[1] Organizatorem projektów “Częstochowa Seniorom” oraz “Częstochowa dla Rodziny+” jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą: Urząd Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13. W celu skorzystania z uprawnień przysługujących w tych projektach w ramach Samorządowego Programu Lojalnościowego „ Częstochowskiej Karty Mieszkańca”, należy złożyć Wniosek o wydanie Częstochowskiej Karty Mieszkańca (Załącznik nr 1 do Regulaminu) wraz z wnioskiem o wydanie karty “Rodzina+” lub karty “Częstochowski Senior” w siedzibie Urzędu Miasta Częstochowy. Organizator Programu nie jest uprawniony do obsługi wniosków dotyczących uczestnictwa w projektach “Częstochowa Seniorom” oraz “Częstochowa dla Rodziny+”.