Dokumenty i Reklamacie

Regulamin Częstochowskiej Karty Mieszkańca-04-01-2017

Regulamin szczegółowy dla użytkowników Karty Miejskiej MPK.pdf

Wniosek o wydanie Karty

Formularz reklamacyjny

Oswiadczenie uczestnika o rezygnacji

Wydanie duplikatu karty


Reklamacje dotyczące udziału w Programie będą przyjmowane przez Organizatora. Reklamacje przyjmowane będą – w formie pisemnej (listownie –listem poleconym) na adres siedziby Organizatora oraz na adres e-mail reklamacje@karta.czestochowa.pl lub ustnie za pośrednictwem call-center Tel 34 390 55 55; . Za datę rozpoczęcia postępowania reklamacyjnego przyjmuje się datę wpływu reklamacji do siedziby Organizatora. Reklamacje należy składać niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia, nie później niż 14 dni po jego wystąpieniu.

Wszelkie reklamacje dotyczące ilości Punktów rozpatrywane będą po przedstawieniu przez Uczestnika dowodów zakupu tj. paragonów lub faktur, potwierdzających dokonanie transakcji u Partnera.

Organizator ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji.

W przypadku nieprawidłowego/niepełnego wypełnienia formularza reklamacji, Organizator może zażądać jego poprawienia lub uzupełnienia.

Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.

Dokumenty do pobrania:
Formularz reklamacyjny.pdf